Obecně závazná vyhláška k zabezpečení požární ochrany při akcích


VYHLÁŠKA č. 4/2005

Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní vetší počet osob

platnost: ano působnost: samostatná datum účinnosti: 28.6.2005 Zastupitelstvo města Litomyšl se na svém zasedání dne 9. června 2005 usneslo vydat na základě § 29 odst. 1 písm. o) bod 2. zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,  tuto obecně závaznou vyhlášku: ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení článek 1 (1)  Obecně závazná vyhláška stanoví  podmínky  požární   bezpečnosti  pro zabezpečení  kul-turních, sportovních,  společenských,  zábavních, politických,  obchodních,  náboženských  a  jiných  obdobných akcích a shromážděních, kterých  se zúčastňuje větší  počet osob (dále  jen "akce").1),2) (2)  Za plnění  podmínek  k  zabezpečení požární  ochrany při akcích  odpovídá  právnická  osoba,  podnikající  fyzická  osoba nebo skupina osob  včetně sdružení občanů, kteří pořádají akci na území města Litomyšle (dále jen "organizátor akce"). __________________________________________________ 1) § 27 odst. 1 písm. f) bod  3. zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve  znění pozdějších předpisů,  § 9 písm.  a) nařízení vlády č.  172/2001 Sb., k  provedení zákona o  požární ochra-ně, ve znění pozdějších předpisů 2) Např. zákon  č. 84/1990 Sb.,  o právu shromažďovacím,  ve znění pozdějších předpisů __________________________________________________ článek 2 (1) Pro účely této vyhlášky se rozumí a) stanovením  podmínek požární  bezpečnosti při  akcích -  souhrn opatření,  kterými  se  sta-noví  rozsah  a  způsob  zabezpečení požární  ochrany před  zahájením akce,  v jejím průběhu a  při jejím ukončení, b) ukončením  akce  -  ponechání   místa  konání  akce  v požárně nezávadném stavu   včetně dodržení podmínek stanovených smlouvou podle § 3 odst. 4 této obecně závazné vyhlášky, c) shromažďovacím prostorem - vnitřní nebo venkovní prostor určený pro shromažďování většího počtu osob,3) d) vnitřním shromažďovacím prostorem - prostor, který je po obvodě a shora  vymezený   sta-vebními  konstrukcemi,  přičemž   se  za stavební  konstrukce  považují  také  konstrukce  přemístitelné (posuvná  stěna či  střecha apod.)  nebo krátkodobé,  popřípadě dočasné (stano-vé, kontejnerové, buňkové apod.),4) e) venkovním   shromažďovacím  prostorem   -  prostor,   který  je neuzavřený po obvodě ne-bo shora,  avšak vytvořený nebo vymezený stavebními  konstrukcemi  (tribunou,  pódiem,  ohradní  stěnou, oplocením,  přenosnými zábranami  apod.), okolním  terénem nebo přírodním prostředím (svah, skála, vodní plocha); také prostor v uzavřeném  nebo  polouzavřeném   vol-ném  prostranství  (dvory apod.),4) prostor na veřejném prostranství i mimo něj pod širým ne-bem.2)6) (2) Členění akcí podle místa konání a počtu osob a) akce ve vnitřním shromažďovacím prostoru podle § 2 odst. 1 písm. c) a d) této obecně zá-vazné vyhlášky určeném k tomuto  účelu  v  souladu se  zvláštním právním předpisem5) 1. u něhož  z  dokumentace  ověřené  stavebním  úřadem vyplývá počet osob,  pro které je  prostor určen (tj.  maximální povolený počet přítomných osob), 2. u  něhož  nebyla  v  dokumentaci  ověřené  stavebním úřadem stanovena maximální  hrani-ce počtu osob, které  se mohou v tomto prostoru současně vyskytovat, pak se za tento počet považuje 200 osob  a více b) akce ve  venkovním shromažďovacím prostoru podle  § 2 odst. 1 písm. c) a e) této obecně závazné vyhlášky vymezeném alespoň ze tří stran pevnými překážkami, zejména budovami, ohradními zdmi nebo oplocením, kde se předpokládá přítomnost 300 osob a více c) akce na volném prostranství, kterých se zúčastní 500 osob a více ____________________________________________________ 2) Např. zákon  č. 84/1990 Sb.,  o právu shromažďovacím,  ve znění´pozdějších předpisů 3) Např.  § 3  písm. e)  vyhlášky Ministerstva  pro místní  rozvoj č. 137/1998   Sb.,  o   obec-ných  technických   požadavcích  na výstavbu, ČSN 73 0831 4) ČSN 73 0831 Požární bezpečnost staveb. Shromažďovací prostory 5) Zákon  č. 50/1976  Sb., o  územním plánování  a stavebním  řádu (stavební zákon), ve zně-ní pozdějších předpisů 6) Např. § 34  zákona č. 128/2000 Sb., o  obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů __________________________________________________ ČÁST DRUHÁ Stanovení podmínek požární bezpečnosti pro pořádání akce článek 3 (1) K  pořádání akce lze využívat  pouze: a) stavbu, která je  k tomuto účelu určena  v souladu se  zvláštním právním předpisem7). Or-ganizátor akce oznámí  Městskému úřadu  předpokládaný počet  současně přítomných osob. Nelze-li zajistit prokazatelnost nepřekročení maximálního počtu současně přítomných do 200 osob, organizátor zabezpečí požární  bezpečnost v souladu s touto obecně závaznou vyhláškou. b)   venkovní shromažďovací prostor v souladu  se  zvláštním  právním  předpisem8)  přičemž  nesmí být překročen maximální  počet osob prokazatelně  stanovený projektovou dokumen-tací. Organizátor akce oznámí  Městskému úřadu  předpokládaný počet  současně přítom-ných osob. Nelze-li zajistit prokazatelnost nepřekročení maximálního počtu současně pří-tomných do 300 osob, organizátor zabezpečí požární  bezpečnost v souladu s touto obecně závaznou vyhláškou. c) volné prostranství. Organizátor akce oznámí  Městskému úřadu  předpokládaný počet  sou-časně přítomných osob. Nelze-li zajistit prokazatelnost nepřekročení maximálního počtu současně přítomných do 500 osob, organizátor zabezpečí požární  bezpečnost v souladu s touto obecně závaznou vyhláškou. (2) V  případě, že organizátor akce  není vlastníkem prostoru (stavby, místa),  kde se akce  koná, kromě volného a veřejného prostranství, musí  být   před  započetím  akce   rozsah  odpovědností  stanoven smlouvou.9) (3)  Organizátor akce  prokazatelně stanoví  rozsah a  způsob zabezpečení  požární ochrany,  včetně povinností  a způsobu plnění úkolů  všech osob  podílejících  se  na organizačním  a technickém zajištění  akce  a  osob  účastnících  se  akce, přičemž postupuje způsobem sta-noveným zvláštním právním předpisem.10) (4)  V případě  pořádání akcí  opakovaně na  tomtéž místě  za shodných  podmínek,  lze  sta-novit  rozsah  a  způsob  zabezpečení požární  ochrany  pro  určený  počet  akcí  jednotně, přičemž před každou  jednotlivou akcí  musí být  provedena kontrola  dodržování stanove-ných  podmínek požární  bezpečnosti podle  odst. 9 tohoto paragrafu včetně odstranění zjiš-těných závad. (5)  Organizátor  akce   (právnická  či  podnikající  fyzická osoba)11)  zřizuje preventivní  po-žární hlídku.  Preventivní požární hlídka je  zpravidla složena z velitele a dvou členů. ___________________________________________________ 7)  Např.  §  85  zákona  č.  50/1976  Sb.,  o  územním  plánování a stavebním  řádu   (stavební  zákon),  ve   znění  pozdějších předpisů 8)  §  18 zákona č. 84/1990 Sb.,  o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů 9)  § 2  zákona č. 133/1985 Sb. 10) § 15 vyhlášky  č. 246/2001 Sb.,  o stanovení podmínek  požární bezpečností  a  výkonu   státního  požárního  dozoru (vyhláška o požární prevenci). 11) § 13  zák.  č.  133/1985  Sb.,  o  požární  ochraně,  ve znění pozdějších předpisů 12) § 16 a § 16a zákona č.  133/1985 Sb., § 24 vyhlášky č. 46/2001 Sb. __________________________________________________ (6)  Organizátor  akce  zajišťuje  odpovídající  podmínky pro činnost preventivních požárních hlídek, zejména aby: a) činnost  v   preventivní požární  hlídce  vykonávaly   pouze  osoby,  které absolvovaly od-bornou přípravu12), b) byly  vymezeny úkoly  preventivní požární hlídky, přičemž  úkoly  musí  být  stanoveny  tak,  aby  je  bylo možné velitelem  a členy preventivní požární hlídky  obsáhnout a  byly stanoveny vždy   ke   konkrétní   fyzické   osobě;  (některé  podrobnosti k činnosti preven-tivních požárních hlídek jsou uvedeny v příloze č. 1 této obecně závazné vyhlášky, c) byl  stanoven  a  zabezpečen funkční způsob komunikace pro průběh akce k zajištění neod-kladného předávání informací mezi  velitelem  a  členy preventivní požární hlídky (7)   Organizátor   akce   seznámí   odpovídajícím   způsobem a v  potřebném  rozsahu  se sta-novenými  opatřeními  k zabezpečení požární ochrany a) osoby podílející se na  zabezpečení akce (např. pořadatelská služba, městská policie, poli-cie ČR), b) účinkující  (např.  osoby  zajišťující  program  a  vystoupení, prodejci  včetně  všech  osob  zajišťujících  pro  ně technické zázemí; dále jen "účinkující") (8)  Organizátor  akce  zajistí  kontrolu plnění stanovených podmínek  požární bezpečnosti  pro akci  - před  zahájením (včetně přípravných činností), v průběhu  a při ukončení akce; podrobnosti k zajištění kontroly  jsou uvedeny v  příloze č. 2  této obecně závazné vyhláš-ky. V případě, že a) byly  při   kontrole  před  zahájením   akce  zjištěny  závažné nedostatky  a   tyto  nebyly  odstraněny   -  organizátor  akci nezahájí, b) v  průběhu akce  nastane situace, která  vyvolává bezprostřední nebezpečí vzniku požáru a k odstranění tohoto nebezpečí nestačí jiná  opatření  -  organizátor  akci  přeruší popřípadě ukončí; přerušení  nebo   ukončení  akce  organizátor   akce  zabezpečí i tehdy, jestliže by v případě vzniku požáru byly ohroženy nebo znemožněny - únik či záchrana osob nebo majetku. (9) K  vytvoření podmínek pro hašení  požárů a pro záchranné práce organizátor akce dále zajistí a) vymezení  prostoru  pro  příjezd  a  umístění  mobilní  požární techniky jednotek požární  ochrany, a to vždy i  v případě akce konané ve venkovním shromažďovacím  prostoru; mu-sí být vyznačen zákaz stání vozidel  v  místech,  kde by  bránila příjezdu mobilní  požární  techniky  jednotek  požární ochrany, východům z prostor  (stavby),  které  mají  sloužit  k  úniku  osob nebo evakuaci, znemožnila použití odběrního místa požární vody, b) umístění  atrakcí  (např.   pouťových),  prodejních  míst  nebo stánků,  ukázek  služeb  apod.  tak,  aby  byl  umožněn průjezd požární techniky, aby nedošlo k zastavení nebo omezení přístupu k požárně  bezpečnostním  zařízením   nebo  věcným  prostředkům po-žární ochrany, které jsou  potřebné k provedení zásahu, např. požární hydranty, c) rozmístění  a   umístění13)  přenosných hasicích  přístrojů   v potřebném množství a druzích na vhodných a přístupných místech pro pořadatele a preventivní požární hlídku. ____________________________________________________ 12) § 16 a § 16a zákona č.  133/1985 Sb., § 24 vyhlášky č. 46/2001 Sb. 13) § 2 odst. 5 a 6 a § 3 vyhlášky č. 246/2001 Sb. __________________________________________________ (10)  Pro případy,  kdy účastník  akce (fyzická  osoba) nedbá podmínek této obecně závazné vyhlášky, pokynů organizátora, preventivní požární hlídky nebo členů  pořadatelské  služby  týkajících  se  požární bezpečnosti při akci,  organizátor  akce  zabezpečí  postup  pro  vy-loučení takové fyzické osoby z účasti na akci. (11) Při stanovení  požadavků požární bezpečnosti provizorií, tj.  dočasných  staveb,  slouží-cích  ke krátkodobým (jednorázovým, sezónním  apod.)  akcím  výstavního,  prodejního,  zábavního apod. charakteru,   se   tyto   shromažďovací   prostory   posuzují  dle normativ-ních požadavků.4) článek 4 (1) Při  akcích ve vnitřním  shromažďovacím prostoru, jejichž součástí (tj. součástí  progra-mu/produkce/představení) jsou efekty s otevřeným  ohněm nebo  obdobným možným  zdrojem zapálení  (žhavé částice, žhavé  předměty apod.), musí  být zajištěna opatření  dle § 3 odst. 5  této obecně závazné vyhlášky,  přičemž alespoň jeden člen preventivní požární hlídky musí být v blízkosti výskytu otevřeného ohně a musí mít u sebe vhodný hasební pro-středek. (2)  Při akcích,  jejichž součástí  bude provádění  některých činností,  které  by  mohly  před-stavovat  zvláštní  rizika (např. pyrotechnické efekty, ohňostroje, plnění balónků   plynem apod.)  musí  být   dodržovány  požadavky zvláštních  právních předpisů14);  plnění balónků  plyny, které ve směsi se vzduchem tvoří hořlavou  nebo výbušnou směs (např. vodík, acety-lén) je zakázáno. článek 5 (1)  Účinkující a  účastníci akce  musí dodržovat  povinnosti vyplývající  z  předpisů  o požár-ní  ochraně15),  této obecně závazné vyhlášky  a dalších pokynů  organizátora akce vztahují-cích  se k zabezpečení požární  ochrany, preventivní požární  hlídky nebo  členů pořadatel-ské  služby týkající se požární bezpečnosti při akci. (2) Účastníkům akce je zakázáno přinášet nebo použít při akci látku  nebo  předmět,  které  by  mohly  být  použity jako zápalný prostředek (např. zápalná láhev). (3) Při  akci nesmí její účastníci  manipulovat s prostředky, které  mohou způsobit  hoření a  v jeho  důsledku ohrožení života, zdraví a majetku. V případě běžných předmětů (např. zapa-lovač či zápalky) si musí  fyzická  osoba  počínat  tak,  aby  nedošlo  k požáru.15) ____________________________________________________ 4)  ČSN 73 0831 Požární bezpečnost staveb. Shromažďovací prostory 14) Např.  vyhláška  Českého  báňského   úřadu  č.  174/1992  Sb., o pyrotechnických výrob-cích a zacházení s nimi 15) Např.  zákon  č.  133/1985  Sb.,  o  požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů __________________________________________________ ČÁST TŘETÍ článek 6 Sankce Porušení této obecně závazné vyhlášky lze postihovat podle zvláštních právních předpisů. 16) ČÁST ČTVRTÁ Společná, přechodná a závěrečná ustanovení článek 7 (1)  Prokazatelnost  plnění  povinností  stanovených předpisy o požární  ochraně18)  a dodržo-vání  podmínek  požární bezpečnosti stanovených  touto obecně závaznou vyhláškou  za-bezpečuje organizátor akce. (2)  Povinnost dodržovat  podmínky požární  ochrany stanovené touto obecně závaznou vy-hláškou se vztahuje také  na akce, které  se uskuteční po nabytí její  účinnosti, i když jejich  příprava byla zahájena před nabytím její účinnosti. (3) Touto obecně závaznou vyhláškou se ruší Obecně závazná vyhláška města Litomyšl č. 5/04 kterou se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčast- ní větší počet osob. (4) Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 28. června 2005. Ing. Jan Janeček                              Mgr. Vladimír Novotný starosta                                       místostarosta města ____________________________________________________ 16)  např. zákon  č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů zákon č.200/1990  Sb.,  o  přestupcích, ve znění pozdějších předpisů __________________________________________________
Příloha číslo 1 k obecně závazné vyhlášce města Litomyšle č.4/05 Některé podrobnosti, které uplatní organizátor akce při zřizování preventivní požární hlídky a stanovení jejích úkolů 1. Podrobnosti ke zřizování preventivní požární hlídky a) Preventivní požární hlídka je zpravidla složena z velitele a dvou členů preventivní požární  hlídky. Preventivní požární hlídka složená z méně osob je možná pouze v případech, kdy veškeré povinnosti určené preventivní požární hlídce mohou být  zajištěny tímto sníženým  počtem osob zařazených  do preventivní požární hlídky, b) vyšší počet osob v preventivní požární  hlídce, resp. větší počet preventivních požárních hlídek  se  zřizuje  s ohledem  na  počet  účastníků  akce a na konkrétní  podmínky  pro  evakuaci  osob  a zahájení  hasebních prací, např.  s ohledem na rozlehlost místa  konání akce, počet účastníků a členitost únikových komunikací, c) do preventivní požární hlídky mohou být zařazeny osoby starší 18 let, které musí být těles-ně a duševně zdatné  pro plnění stanovených úkolů (zejména se zřetelem na předpokládané zajišťování evakuace osob se  doporučuje  u  osob  starších  62  let  vyžádání stanoviska ošetřujícího lékaře ke zdravotnímu stavu), d) osoby zařazené do preventivní požární  hlídky  nesmí  nastupovat  k výkonu  činnosti v preventivní požární hlídce pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek ani tyto poží-vat během výkonu činnosti,19) e) velitel i členové preventivní požární hlídky  musí být při akcích viditelně označeni  visač-kou či rukávovou   páskou s nápisem  "VELITEL PREVENTIVNÍ POŽÁRNÍ  HLÍDKY" či "ČLEN PREVENTIVNÍ POŽÁRNÍ  HLÍDKY" (doporučen  je  červený  podklad s čer-ným nebo bílým nápisem, případně bílý podklad a červený nápis) f) úkoly  stanovené preventivní požární  hlídce musí  být uvedeny jednoznačně, konkrétním  osobám a  musí být  součástí odborné  přípravy osob zařazených do preventivní požární hlídky, g) příslušnou dokumentaci požární ochrany zpracovává a případně vede osoba odborně způ-sobilá nebo technik PO s příslušnou kvalifikací, h) odbornou přípravu osob zařazených do preventivní požární hlídky provádí osoba odborně způsobilá nebo technik PO s příslušnou kvalifikací. 2. Podrobnosti k úkolům preventivní požární hlídky a velitele preventivní požární hlídky 2.1 Velitel preventivní požární hlídky a) odpovídá za plnění úkolů preventivní požární hlídky, b) zajišťuje provedení kontrolních úkonů podle článku 3 odst. 8 této obecně závazné vyhlášky  ve stanoveném  rozsahu a určeným  způsobem, provedení záznamů o provedených kontrol-ních úkonech a zjištěných skutečnostech,  např.  v požární   knize  nebo  jiném  určeném dokumentu,  zajistí,  aby  zápis  podepsali  ti, kteří kontrolu provedli; záznam  obsahuje vždy datum a  čas, jména členů preventivní požární   hlídky,   stav   prostoru   (objektu)  včetně  popisu případných nedostatků a způsobu jejich odstranění, c) předkládá záznam  o výsledku kontroly  provedené před zahájením akce  organizátorovi  akce  nebo  jím  určené  osobě,  což tito potvrdí svým podpisem, d) předkládá  záznam o  výsledku kontroly  provedené při  ukončení akce  organizátorovi  ak-ce  nebo  jím  určené  osobě,  což tito potvrdí svým podpisem. 2.2  Členové preventivní požární hlídky a) provádějí kontrolu stanoveného prostoru dle schválené dokumentace požární ochrany pro činnost preventivní požární hlídky (např. rozmístění hasicích přístrojů, zajištění volných únikových cest a východů včetně jejich průchodnosti a provedení označení, vybavení hyd-rantových skříní apod.); kontrolují příslušné doklady, jimiž se prokazuje plnění stanove-ných povinností a podmínek požární bezpečnosti, b) jsou oprávněni vydávat  pokyny podle článku 5 odst. 1 této obecně závazné vyhlášky a v   případě nebezpečí z prodlení také podle článku 3 odst. 8 písm. b) této obecně závazné vy-hlášky akci přerušit, c) plní další úkoly stanovené pořadatelem akce. 2.3 Osoba, zařazená do preventivní požární hlídky je povinna a) zúčastnit  se  odborné  přípravy preventivní požární hlídky, jejíž  součástí  je mimo jiné se-známení se s charakterem akce, s místem konání akce, s dokumentací požární ochrany - dokumenty, kterými   jsou   stanoveny  podmínky požární  bezpečnosti  pro  akci  (např.  úkoly preventivní požární hlídky, případně i požární  řád,  požární  poplachové  směrnice a v objektech, kde jsou složité podmínky pro zásah i požární evakuační plán a dokumentace zdolávání požárů). Vymezení, o které dokumenty se jedná, přísluší organizátoru akce a mu-sí být uvedeny v tématickém plánu a časovém rozvrhu odborné přípravy preventivní požár-ní hlídky, b) k výkonu činnosti požární  hlídky nastoupit v časovém předstihu před zahájením akce sta-noveném pořadatelem akce, c) nosit  v průběhu   akce  příslušné označení  "VELITEL PREVENTIVNÍ POŽÁRNÍ HLÍDKY"nebo "ČLEN PREVENTIVNÍ POŽÁRNÍ HLÍDKY"a plnit uložené úkoly d) po ukončení akce provést kontrolu požárně bezpečného stavu kontrolovaných prostorů a  informovat  o  průběhu akce a  ukončení kontroly požárně bezpečného stavu pořadatele. 2.4 Tímto  nejsou  dotčeny   povinnosti  vyplývajících  z předpisů o požární ochraně. ------------------------------------------------------------------ 19) §  135  odst.  4  písm.  e)  zák.  č.  65/1965  Sb.,  ve znění pozdějších předpisů
Příloha číslo 2 k obecně závazné vyhlášce města Litomyšle č. 4/05 Podrobnosti k provádění kontrol podle článku 3 odst. 8 této obecně závazné vyhlášky Kontrola  plnění podmínek požární bezpečnosti pro akci se provádí: 1) před zahájením akce: a) v souladu  s předpisy o  požární ochraně,  a to  osobou odborně způsobilou  (§  5, 6  a  11  zákona  o  požární  ochraně a § 12 vyhlášky  o požární  prevenci); jedná  se zejména  o pra-videlné kontroly   dodržování   předpisů   o   požární  ochraně  formou preventivních   po-žárních   prohlídek,   jejichž   součástí  je prověřování  dokladů o  plnění povinností  stano-vených předpisy o  požární ochraně, b) v rozsahu  úkolů stanovených  organizátorem preventivní požární  hlídce pro konkrétní ak-ci, např. kontrola stavu únikových cest a únikových východů včetně jejich označení, kont-rola stavu únikových cest, příjezdových komunikací a nástupních ploch, kontrola rozmístě-ní hasicích  přístrojů,  úplnost  vybavení  hydrantových  systémů, úplnost označení přísluš-nými bezpečnostními značkami, příkazy, zákazy a pokyny ve vztahu k požární ochraně. 2) v průběhu akce: a) pro  provádění  kontrol  musí  být  stanoveny konkrétní postupy s ohledem na  druh a roz-sah  akce a odpovědnosti  pro zajištění odstraňování   případných   nedostatků   v zabezpe-čení  požární ochrany  zjištěných  kontrolou  v průběhu  akce  (např. bude-li zjištěno  za-parkované  vozidlo  před únikovým  východem nebo na příjezdové komunikaci musí být zajištěno jeho přeparkování nebo odtah vozidla), b) v případě,  že v průběhu  akce nastane  situace, která vyvolává bezprostřední  nebezpečí  vzniku  požáru  a k odstranění tohoto nebezpečí  nestačí jiná  opatření  nebo  je-li zjištěno,  že by v případě vzniku požáru byla  ohrožena nebo znemožněna záchrana osob  nebo  ma-jetku,  organizátor  akce  organizačně  zabezpečí možnost  jejího  přerušení  nebo  ukončení  tak,  aby nenastalo nebezpečí z prodlení. 3) po ukončení akce: a) provede kontrolu, zda se  v daném prostoru nenachází nepovolané osoby, b) ověří, že  v daném prostoru nenastala  situace, která by  mohla vyvolat bezprostřední ne-bezpečí vzniku požáru. Poznámka:  Záznam  o  případných  zjištěních  provést jako součást záznamu o kontrole při ukončení akce.

Komentáře jsou uzavřeny.